Een klacht, wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw chiropractor is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw chiropractor het probleem te bespreken en op te lossen.
Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de SNRC. De klachtenfunctionaris van de SNRC is onafhankelijk en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht. Om het klachttraject af te ronden, informeert de klachtenfunctionaris u binnen 6 weken na het indienen van uw klacht over zijn oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt aangegeven welke beslissingen hij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en welke maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden met vier weken, als u daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het oordeel van de klachtenfunctionaris heeft u 12 maanden de tijd om te beslissen of u het geschil wilt indienen bij de geschilleninstantie Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC). Uitspraken van de geschilleninstanties in de zorg kunt u vinden op de website geschillendossier.nlEen klacht indienen

Indien u een klacht heeft over een bij de SNRC aangesloten Register Chiropractor© die vermeld staat bij de lijst Register Chiropractoren dan is de klachtenregeling hier onder van toepassing. Wanneer u de klachtenregeling heeft gelezen, kunt u een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en aan ons toe te sturen. Klik hier om het klachtenformulier te downloaden. U kunt het formulier sturen naar:
SNRC
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Rijnsingel 13
2987 SB Ridderkerk

of u kunt het mailen aan nationaalregister@gmail.com.

Mocht u vragen hebben kunt u mailen of telefonisch contact met ons opnemen.

Het is ook mogelijk een tuchtklacht in te dienen indien u van mening bent dat uw klacht tot een tuchtmaatregel zou moeten leiden. Onder de klachtenregeling SNRC vind u meer informatie om een klacht in te dienen bij de tuchtcommissie.

Klachtenregeling SNRC

Artikel 1

 1. Alle Register Chiropractoren moeten zich conformeren aan deze klachtenregeling.
 2. Deze klachtenregeling is een klachtenregeling als bedoeld in artikel 13 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 3. Elke Register Chiropractor draagt er zorg voor, dat deze klachtenregeling, alsmede een wijziging daarvan, op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en vertegenwoordigers van cliënten wordt gebracht.
 4. Van alle klachten wordt jaarlijks door de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren een verslag gemaakt dat aan alle Register Chiropractoren wordt toegezonden. De namen van partijen worden in dit verslag echter niet vermeld. De Register Chiropractoren dragen er zorg voor dat dit verslag voor hun patiënten ter inzage ligt.


Artikel 2

 1. Over een gedraging jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk en voldoende gemotiveerd een klacht worden ingediend bij de SNRC door de cliënt, een nabestaande van de overleden cliënt dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt.
 2. Voorts kan over de weigering van de Register Chiropractor om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.


Artikel 3

 1. Op verzoek van klager dient het bestuur van de SNRC gratis van advies met betrekking tot de indiening van een klacht en verleent bijstand bij het formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 2. De zorgaanbieder waarborgt dat het SNRC bestuur haar functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt het SNRC bestuur niet wegens de wijze waarop het SNRC bestuur haar functie uitoefent.


Artikel 4

 1. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
 2. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
 3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.


Artikel 5

 1. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van het bestuur van de SNRC namens de Register Chiropractor waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen het SNRC bestuur namens de Register Chiropractor over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 2. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de Register Chiropractor noodzaakt, kan de Register Chiropractor de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen.
 3. Het SNRC bestuur doet namens de Register Chiropractor daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager.
 4. Het SNRC bestuur brengt de in behandeling zijnde klachten ter kennis van de Register Chiropractor.
 5. Het SNRC bestuur zend een afschrift van de schriftelijke mededeling aan de Register Chiropractor.


Artikel 6

 1. Het bestuurslid van de SNRC dat de klacht behandelt:
 2. is niet betrokken bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft;
 3. richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing voor de klacht;
 4. heeft de vrijheid zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, de voor hem geldende beroepsnormen en taakomschrijving en zonder inmenging door de Register Chiropractor;
 5. is meester in de rechter en/of voldoet aan het beroepsprofiel klachtenfunctionaris van de Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor de Gezondheidszorg (VKIG).
 6. is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.


Artikel 7

 1. De behandeling van een klacht die betrekking heeft op het handelen van een ander, wordt op zorgvuldige wijze overgedragen aan degene, op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 2. Een gecombineerde behandeling van klachten vindt plaats, indien een klacht betrekking heeft op zorg die wordt verleend in samenhang met zorg, ondersteuning of hulp die een ander verleent en de klager heeft doen weten dat hij ook bij die ander een klacht heeft ingediend, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 3. De afhandeling van een klacht als bedoeld in het vorige lid vindt plaats namens de betrokken zorgaanbieder en de betrokken ander gezamenlijk dan wel op een wijze die inhoudelijk recht doet aan de samenhang tussen de zorg, ondersteuning of hulp die zij verlenen.


Artikel 8

Indien de klager het niet eens is met de schriftelijke mededeling kan klager zijn geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of kan klager zijn geschil voorleggen aan de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren..

Deze klachtenregeling is tot stand gekomen in overeenstemming met de Vereniging voor patiënten van Register Chiropractoren (VPRC) conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg

Tuchtklacht indienen

Onderstaand vind u de Tuchtregeling SNRC. Wanneer u de tuchtregeling heeft gelezen is het mogelijk een tuchtklacht in te dienen. U dient € 50,- administratiekosten te betalen die u terug krijgt wanneer u in het gelijk wordt gesteld.

U kunt uw tuchtklacht sturen naar:
SNRC
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Rijnsingel 13
2987 SB Ridderkerk

of u kunt het mailen aan nationaalregister@gmail.com.

Uw tuchtklacht bevat tenminste:

 • uw naam,
 • adres en contactgegevens
 • de gegevens van de betreffende Register Chiropractor
 • uw tuchtklacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en verdere omstandigheden
 • de maatregel die u passend zou vinden met uitleg waarom

Tuchtregeling SNRC

Artikel 1

 • Alle Register Chiropractoren aangesloten bij de SNRC moeten zich conformeren aan deze tuchtregeling.
 • Elke Register Chiropractor draagt er zorg voor, dat deze tuchtregeling aan hun patiënten wordt bekend gemaakt en hangt deze regeling op een duidelijk zichtbare plaats op in de wachtruimte van de patiënten.
 • Van alle tuchtklachten wordt jaarlijks door de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren een verslag gemaakt dat aan de Register Chiropractoren wordt toegezonden. De namen van partijen worden in dit verslag echter niet vermeld. De leden dragen er zorg voor dat dat verslag voor hun patiënten ter inzage ligt.


Artikel 2

 • Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en voldoende gemotiveerd door of namens een patiënt worden ingediend bij het bestuur van de SNRC.
 • Patiënten kunnen en mogen zich laten bijstaan door deskundige(n).
 • Het tuchtcollege is niet ontvankelijk alvorens klager eerst gebruik heeft gemaakt van de klachtenregeling van de aangeklaagde als bedoeld in artikel 13 tot en met 17 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.


Artikel 3

 • Het bestuur beslist binnen veertien dagen of de klacht ontvankelijk of niet ontvankelijk is.
 • Tenzij het bestuur de klacht dadelijk niet ontvankelijk verklaart, benoemt het bestuur een tuchtcommissie bestaande uit een jurist en twee Register Chiropractoren.
 • De leden van de tuchtcommissie mogen niet werkzaam zijn bij de Chiropractor waar de klacht betrekking op heeft noch werkzaam zijn bij het bedrijf waar klager werkzaam is.
 • De leden van de tuchtcommissie doen geen mededeling over een klacht aan derden, tenzij partijen daartoe uitdrukkelijk toestemming verlenen.
 • Indien de klager meent dat het tuchtcollege niet objectief kan oordelen deelt hij/zij dat gemotiveerd mee aan het bestuur. Het bestuur beslist binnen veertien dagen gemotiveerd over de benoeming van een nieuwe tuchtcommissie.


Artikel 4

De tuchtcommissie stelt partijen in de gelegenheid om te worden gehoord en neemt daarna binnen veertien dagen een zorgvuldige en gemotiveerde beslissing;


Artikel 5

 • Indien de klacht gegrond wordt verklaard dan beslist de tuchtcommissie over de te nemen maatregel.
 • Als maatregelen kunnen gelden: een waarschuwing of adviezen tot een tijdelijk of definitief royement.
 • Indien de tuchtcommissie besluit tot het geven van adviezen tot een tijdelijk of definitief royement legt zij de zaak voor aan de kantonrechter te Rotterdam, die beslist, tenzij partijen zich vrijwillig akkoord verklaren met de beslissing.


Artikel 6

 • Bestuur en tuchtcommissie doen van hun beslissingen schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan partijen.
 • Bestuur en tuchtcollege houden de beroepsvereniging waarvan de Register Chiropractor lid is steeds van het verloop van de procedure op de hoogte.
 • Indien het bestuur of de tuchtcommissie niet in staat is om binnen veertien dagen een beslissing te nemen dan doen zij daarvan gemotiveerd mededeling aan partijen en beslissen tevens binnen welke termijn alsnog een beslissing tegemoet kan worden gezien.


Tegen alle beslissingen van het bestuur en de tuchtcommissie staat beroep open bij de Rechtbank te Rotterdam sector Kanton.